תקנון

תקנון אתר 
פורטל הזכיינות של ישראל
1.     הקדמה
1.1. "חברת פורטל הזכיינות של ישראל בע"מ" (להלן "הקבוצה" או "החברה"),  בעלת ומפעילת "פורטל הזכיינות של ישראל" בכתובת: http://www.zakyanut.co.il/ ו/או אתרים נוספים בתחום שכתובתם http://www.zakyanut-ofna.co.il/ ו/או http://www.zakyanut-mutagim.co.il/ ו/או http://www.zakyanut-mazon.co.il/ ו/או http://www.zakyanut-mazon.co.il ו/או http://franchise-fashion.co.il/ ו/או http://zikayon.co.il/ ו/או http://franchise-brand.co.il/ ו/או http://franchise-food.co.il/ ו/או http://www.zakyanut-mehira.co.il
להלן: "האתר" או "האתרים" לפי העניין), הנה חברה מובילה בתחום הזכיינות בישראל. אתרי האינטרנט בבעלות הקבוצה, מהווים פלטפורמה וזירה בין זכיינים ו/או המעוניינים להיות זכיינים  לבין רשתות מזכות ו/או עסקים המעוניינים להפוך לכאלו. במסגרת פעילותו מציעים אתרי האינטרנט של הקבוצה, אפשרויות מגוונות לעוסקים בתחום, לרבות אך לא רק, אפשרויות פרסום נרחבות, מידע אודות רשתות ותנאי הסף להפוך לזכיין שלהן, מידע אודות הזדמנויות עסקיות, עסקים למכירה, מידע כללי אודות תחום הזכיינות ותחומים נלווים אחרים ומידע אחר כפי שמפורסם באתר מעת לעת. 
1.2. כאוטוריטה בתחום, החברה מחויבת למקצוענות חסרת פשרות ופועלת רבות למיסוד ולהסדרת תחום הזכיינות בישראל. 
1.3. כמי שמובילה את התחום, החברה יוזמת פעילויות שונות בתחום, לרבות ימי עיון, הכשרות מקצועיות, כנסים ופעילויות נלוות אחרות. 
1.4. החברה מאפשרת התקשרות פרטנית לצורך קבלת שירותים נלווים, לרבות אך לא רק, ייעוץ פרטני בתחום, סיוע בבניית רשתות מזכות, איתור זכיינים, ליווי עסקאות זכיינות מ- א' – ת', ועוד. 

2.      תנאי שימוש באתר
2.1. במקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין תנאי הסכם בין משתמש לחברה ו/או למי מטעמה, יחולו תנאי ההסכם בין הצדדים לבין המשתמש ויבואו להוסיף על תנאי האתר. שימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המפורטים בתקנון זה.
3.     אחריות המשתמש
3.1. אחריותו של המשתמש לוודא כי השימוש שהוא עושה באתר איננו סותר כל דין החל עליו, או כל הסכם בו הוא קשור. כן אחריותו לוודא כי הפעילות לשמה הוא משתמש באתר מתאימה לצרכיו הכלכליים וליכולתו הכלכלית והאישית.
3.2. באתר מתפרסמים פרטים הכוללים הצעות ו/או הזדמנויות עסקיות. מובהר כי אין לראות במידע הכלול באתר משום יעוץ ו/או שיווק ו/או המלצה לבצע עסקה כלשהי, ובכל מקרה החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לטיב המידע ו/או לנכונותו ו/או לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מביצוע עסקה כלשהי כתוצאה משימוש ו/או שהוצגה באתר. כן מתחייב המשתמש לבחון ולבדוק כל עסקה לגופה ע"י אנשי מקצוע בתחום כגון רו"ח, יועצים עסקיים, עורכי דין וכדומה בכדי שיוכל לקבל החלטה עסקית לגבי הסיכונים הכרוכים, התאמתה לצרכיו וכדאיות ביצוע העסקה.
4.      מהימנות המידע הכלול באתר
4.1. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו למשתמש, ו/או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו  בהקשר זה המשתמש מצהיר כי הובהר לו כי מרבית התכנים באתר מועברים ע"י צדדים שלישיים (רשתות מזכות, זכיינים, יועצים וצדדים שלישיים אחרים) וגם אם נערכו ע"י החברה, תוכנם, דיוק הפרטים שפורסמו וכל זכות קניינית הקשורה אליו שמורים ו/או באחריות צד ג' שמסרם.
4.2. אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.
5.   תיקונים ושינוי תנאים באתר
5.1. החברה, על פי שיקול דעתה המוחלט, רשאית, בכל עת, ומכל סיבה שהיא לתקן או לשנות את תוכן האתר לרבות את תנאי השימוש באתר וכן להוסיף או להפסיק שירותים שונים ו/או להפסיק פעילות האתר באופן חלקי או מלא בלא צורך להודיע על כך מראש. המשתמש מצהיר ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה, מענה, תביעה ו/או זכות לשיפוי בגין נזקים שלדברי הלקוח נגרמו לו עקב השינויים כאמור. 
5.2. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
6.   שימוש במידע אישי
6.1. בעת גלישתך באתר, יתכן ותתבקש למסור מידע ו/או נתונים אישיים הנוגעים ו/או הקשורים אליך (להלן "המידע האישי"). הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך כי המידע האישי נשמר במאגרי המידע של החברה כל עוד שמירתו הנה חוקית ועפ"י דין.
6.2. משתמשים אשר ימסרו מידע אישי באתר, בין אם מתוקף פניה להנהלת האתר, לשם הצעה ו/או מכירה ו/או קבלת מידע ו/או רכישת שירות ו/או מוצר המוצע באתר, נותנים בזאת הסכמתם להכללתם במאגרי המידע שמנהלת החברה ו/או לקבלת מידע כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש, לרבות מידע פרסומי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981- (להלן - "החוק הגנת הפרטיות") ו/או חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס"ח–2008 (להלן: "חוק הספאם")
6.3. לפי סעיף 17ג. לחוק הגנת הפרטיות, עומדת לך הזכות לפנות אל חברתנו בכתב דרך אמצעי הקשר המפורסמים באתר החברה ולדרוש כי מידע המתייחס אליך לא יועבר לאדם, או לאנשים מסוימים וזאת לפרק זמן מוגבל או קבוע. היה וחברתנו תקבל מימך הודעה היא תפעל בהתאם לדרישתך ותודיע לך בכתב כי היא עשתה כן. 
6.4. לפי סעיף 30 א (ד) לחוק הספאם, עומדת לך הזכות לפנות אל חברתנו בכתב דרך אמצעי הקשר המפורסמים באתר החברה ולדרוש כי ברצונך להפסיק לקבל כל מידע פרסומי אשר עשוי להיות נשלח מטעם החברה ללקוחותיה אשר מסרו את פרטיהם לחברה . היה וחברתנו תקבל מימך הודעה עם בקשה להפסיק דיוור חומר פרסומי - היא תפעל בהתאם לדרישתך ותודיע לך בכתב כי היא עשתה כן.
6.5. מובהר בזאת כי החברה תשתף פעולה עם כל רשות אכיפה ותציית לכל צו שיפוטי, המורה לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק ו/או תוך הפרת זכויות הזולת.
7.   קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר 
7.1. האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, תמונות, טקסטים, פטנטים, איורים, צילומים, קטעי אודיו, קטעי וידאו, שרטוטים, מפות, מדגמים, קודי מחשבים, תרשימים, גרפיקה, שמות וסימנים מסחריים, צרור רעיונות חלקי או כולל, כל מרכיביו הצורניים והמהותיים של אתר החברה,  וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא המופיעים באתר החברה, וכיו"ב (להלן "המידע"), בין שהינם רשומים ובין אם לאו, בין אם שייכים לחברה ו/או לכל גורם מארץ ומחו"ל שמפרסם באמצעות אתר החברה שייכים בלעדית לחברה ו/או לגורם/גוף/אישות משפטית החיצוניים ו/או זרים והכל בהתאם להקשר הדברים, ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל. וכמו כן ע"י אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
7.2. המידע הוא קניינה של החברה או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.
7.3. חל איסור על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, להציג, לשדר, לבצע, ליצור עבודות נגזרות, להנפיק רישיון, למכור, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של החברה. לעניין זה כל הזמנת עבודה ו/או רכישה ו/או רכישה באמצעות אתר החברה תיחשב כהסכמה כתובה והמפורשת של החברה.
7.4. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות, במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים, פקודת זכויות היוצרים, באמנות בינ"ל ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין כלשהי, לרבות חוק הפטנטים, או כל חוק, צו או תקנה אחרת שהותקנה על פיהם, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק במידע באתר.
8.   סיום התקשרות
8.1. החברה תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. 
8.2. חסימת שירותים על ידי החברה יכולה להיעשות על ידי אמצעים טכנולוגיים או על ידי משלוח מכתב ו/או דואר אלקטרוני אל המשתמש האוסר עליו להשתמש באתר.
8.3. המשתמש מתחייב לכבד כל איסור של החברה לגלוש באתר, ככל שיודע לו על ידה. 
9. שיפוי
9.1. המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל חסרון כיס שיגרם לה לאור הליכים משפטיים שיפתח נגדה ובכל מקרה בו תאלץ החברה להסתייע בשירותים משפטיים לאור מעשיו ו/או מחדליו של המשתמש ו/או לאור פנייתו לערכאות, יפצה המשתמש את החברה בכל סכום שזו נדרשה להוציא במסגרת ההליכים המשפטיים על הכרוך בכך, ממועד פנייתו לערכאות וללא קשר לתוצאות ההליך אשר לשמו פנה לערכאות. חובתו של המשתמש לשאת בעלויות המשפטיות של החברה כאמור יבוא בכל מקרה בנוסף לכל סעד אחר שיעמוד לרשות החברה ובכל מקרה מבלי לגרוע מאיזה מזכויות החברה כאמור בתקנון זה. 
10. תנאים נוספים
10.1. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו כי האמור בתקנון זה יחייב את הצדדים, אלא אם הוסכם בין הצדדים במפורש אחרת בהסכם נפרד וכי אז, יוסיפו תנאי הסכם זה על התנאים שנקבעו בין הצדדים בהסכם נפרד ביניהם.
10.2. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שאין האמור באתר יכול להוות ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או ייעוץ כלל כמו גם שאין באמור בו להוות ניתוח ו/או המלצה לבצע עסקה המפורסמת באתר.
10.3. תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי. כל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, ברירת דין, מקום השיפוט וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו, תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב ולבית משפט זה בלבד.
10.4. למען הסר ספק, יובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע באיזה מהתחייבויותיו של המשתמש כאמור בהסכם זה.
10.5. החברה ו/או מי מטעמה שומרים על כל זכות לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר.
10.6. המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו, המשתמש יהא מנוע מטענה, כי לא התעדכן בשינויים בתקנון.בכבוד רב,
צוות האתר
צור קשר
:
:
:
:
...Loading...
חדשות
מיכל נגרין הזדמנות שלא כדאי לכם לפספס - רשת עיצוב התכשיטים והאפנה "מיכל נגרין" מגייסת זכיינים חדשים! פנו אלינו לפרטים נוספים.
» לפרטים
רשת coffe time מחפשת זכיינים להפעלת סניף פריים לוקיישן במתחם שרונה תל אביב
» לפרטים
דואו ספא במלון לאונרדו פלאזה י"ם זכיינות בסניף הירושלמי שלנו
» לפרטים
רשת מסעדות שניצליין ״לרשת מסעדות שניצליין דרושים זכיינים למיקומים אטרקטיביים לחולון וכפר סבא לפרטים 052-8183445״
» לפרטים
זכיין לדוכן בפריים לוקיישן בעזריאלי חיפה דרוש זכיין לדוכן בפריים לוקיישן בעזריאלי חיפה , תנאים מסחריים מצוינים
» לפרטים
גולדות רשת הטוסט נקניק ״ גולדות רשת הטוסט נקניק והמהפכה החברתית הקימה 2 סניפים חדשים בראשל״צ ות״א . בעלי הרשת : הצלחה מסחררת ...״ לפרטים נוספים , יש למלא פרטים בצור קשר באתר.
» לפרטים
רשת מישמיש בגדי ילדים רשת מישמיש בגדי ילדים , מחפשת זכיינ/ית לחנות בפריים לוקיישן במרכז מסחרי בנצרת עלית , תנאים מסחריים מצויינים
» לפרטים